Pientalon rakentamisen valmisteluvaihe

Esiselvityksen pohjalta tehdyn rakennustyön aloittamispäätöksen tekemisen jälkeen aloitetaan itse rakentamisen valmistelutyöt. Valmistelutyöt ovat käytännössä hallinnollisia tehtäviä, mutta hyvin tärkeitä sellaisia. Valmisteluihin kuuluvat muun muassa seuraavat työt:

  • Rakennusluvan haku arkkitehdin tekemien pääpiirustuksen avulla
  • Työnjohdon, valvojan ja rakennuttajakonsultin määrittely
  • KVV-työnjohtajan määrittely
  • Työsuojelusta huolehtiminen
  • Työn toteutusmuotojen valinta
  • Urakoitsijoiden valinta ja sopimuksien tekeminen
  • Vakuutuksien ottaminen
  • Laatusuunnitelman laatiminen
  • Työmaan tarkastussuunnitelman laatiminen

Rakennusluvan hakeminen vaihtelee hieman kunnittain, joten prosessiin kannattaa tutustua ajoissa. Rakennusluvan on oltava kunnossa ennen rakentamisen aloittaista ja rakennusluvan hakuprosessi on useita viikkoja kestävä. Kirjallinen rakennuslupahakemus vaatii piirustuksien ohella runsaasti liitteitä, joita ovat esimerkiksi selvitykset tontin omistusoikeudesta, tonttikartta, naapurilausunto ja rakennusoikeuslaskelma. Rakennusvalvontaviranomaisilta saa tarkat tiedot tarvittavista liitteistä ja lopulta hakemus liitteineen toimitetaan kunnan kirjaamoon tai suoraan rakennustarkastajalle. Rakennuslautakunnan käsiteltyä hakemuksen se tekee julkisen päätöksen rakennusluvan myöntämisestä. Tästä päätöksestä on kuntalaisilla kahden viikon ajan mahdollisuus valittaa, mikä voi johtaa rakennuslupahakemuksen uudelleenkäsittelyyn. Jos valituksia ei tule, voi rakennuttaja lunastaa rakennusluvan valitusajan päätyttyä.

Työjohdon ja valvojan nimeäminen

Hyvän työjohtajan palkkaaminen on avainasemassa urakan onnistumisen kannalta. Työnjohtaja vastaa töiden etenemisestä ja rakennushankkeen sujuvuudesta. Hän on vastuussa siitä, että rakentaminen tehdään asetusten ja säädösten mukaisesti. Työnjohtaja myös ohjaa rakentamista tapahtumaan rakennusluvan mukaisesti viranomaisten määräyksiä noudattaen. Nämä edellä mainitut ovat nimetyn työnjohtajan lakisääteisiä tehtäviä, joiden lisäksi hän voi hoitaa myös suunnittelutöitä, urakkasopimuksien laatimista ja työsuojelullisia tehtäviä. Rakennuttajan tulee sopia niistä tarkasti valitun työnjohtajan kanssa. Työnjohtajan tiedot tulee toimittaa kunnan rakennusvalvojalle, jonka tulee hyväksyä valittu työnjohtaja johtamaan rakennusurakkaa.

Valvojan palkkaaminen ei ole välttämätöntä, mutta se on usein tarpeellista. Erityisesti, jos työnjohtajana toimii rakennusurakan toteuttavan yrityksen työntekijä, on erillisen valvojan palkkaaminen hyvin suositeltavaa. Valvoja toimii tällöin rakennuttajan valtuuttamana johtajana, joka varmistaa hankkeen toteutumisen sopimuksen mukaisesti. Valvoja käyttää työssään kirjallisia sopimuksia ja hyväksyttyjä suunnitelmia, joissa on määritelty rakennuttajan laatuvaatimukset. Valvoja voidaan valita työhönsä jo ennen kuin urakoitsija on valittu ja valvoja voi tällöin osallistua hyvän urakoitsijan valitsemiseen ja sopimusdokumenttien laadintaan.

Rakennuttaja voi halutessaan palkata avukseen rakennuttajakonsultin, joka ottaa hoitaakseen koko urakan projektijohdolliset tehtävät. Konsultti toimii rakennuttajan valtuuttamana edustajana ja laatii selkokieliset esitykset töiden toteutuksista rakennuttajan hyväksyttäisi. Rakennuskonsultti vapauttaa rakennuttajan monista vastuullisista tehtävistä ja mahdollistaa rakennuttajalle vaivattoman talonrakennusprojektin. Muutoin kaiken ajan vievä ja stressaava rakennusprojekti muuttuu vain vähän aikaa vaativaksi sivutyöksi mahdollistaen rakennuttajan keskittymisen muihin asioihin. Rakennuttajan ei tarvitse huolehtia työmaasta, vaan hän voi rentoutua kotonaan odottaen talon valmistumista ja vaikka suomi bingohuone -pelisivustolla pelaten. Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin hoidettavaksi voi jättää taloprojektin johtamisen ja alihankkijoiden töiden tehokkaan organisoinnin. Maallikkorakennuttajalle rakennuttajakonsultti on tärkeä kumppani talorakennusurakassa.

KVV-työnjohtaja eli kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden johtaja on pakollinen pientalotyömaalla. KVV-työnjohtajan tulee olla viranomaisten auktorisoima asiantuntija, eikä vesi- ja viemäröintitöitä voida aloittaa ennen kuin KVV-työnjohtaja on määritetty. Usein urakoitsija tarjoaa omaa asiantuntijaa toimimaan KVV-työnjohtajana, mikä on pääsääntöisesti hyvä ratkaisu. Urakoitsijan valitseman KVV-työnjohtajan käyttäminen on myös yksi syy lisää rakennuttajalle palkata aiemmin mainittu työmaavalvoja, jonka tehtäviin voidaan määritellä myös rakennuttajan osoittaman KVV-työnjohtajan työn valvonta.

Työn toteutusmuoto ja urakoitsijat

Pientalon rakennuttaja voi erilaisilla toteutusmuodoilla vaikuttaa oman työpanoksensa suuruuteen ja sisältöön huomattavan paljon. Käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita urakassa rakennuttaja voi vähentää riskejä. Avaimet käteen -sopimuksessa talo teetetään kokonaan urakoitsijalla sisältäen kaikki suunnitelmat ja varsinaiset rakennustyöt. Toista ääripäätä edustava hartiapankkirakentaminen perustuu rakennuttajan mahdollisimman suureen omaan työpanokseen ja talkootyöhön. Näiden kahden väliin mahtuu monenlaisia urakointimalleja, joissa käytetään muutamia tai lukuisia eri rakennusalan yrityksiä ja suunnittelijoita jakaen vastuuta jokaisen toimijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Rakennuttajan valitessa sopivaa toteutusmuotoa on pohdittava realistisesti omaa riskinottokykyä ja ammattitaitoa sekä ajankäyttömahdollisuuksia taloprojektin suhteen.

Yhteenveto

Valmisteluvaihe on rakennuttajalle vaativa työvaihe taloprojektissa, joka pitkälti määrittää lopullisen onnistuneen lopputuloksen. Laadunvalvonnan selkeys ja työnjohdon ammattitaito ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä. Urakoitsijan on löydettävä hyvät ammattilaiset tekemään näitä tehtäviä ja laadittava suunnitelmat sekä neuvoteltava sopimukset eri osapuolten välillä. Tätä tehtävää voi helpottaa palkkaamalla rakennuttajakonsultin edustamaan rakennuttajaa tai vaihtoehtoisesti voi hyödyntää avaimet käteen -tarjouksia. Itse tekemällä säästää aina rahaa, mutta ammattitaitoinen tekijä on usein tarpeen taloprojektin monissa työvaiheissa.