Pientalohankkeen rakennusprojektin vaiheet

Oman talon rakentaminen omin voimin, eli niin sanotusti hartiapankkiprojektina, alkaa olla historian havinaa. Rakennustekniikka on kehittynyt monimutkaisemmaksi ja rakennusmääräykset ovat vaativia. Rakennushankkeessa käännytään nykyään lähes poikkeuksetta joiltain osin, ellei jopa kokonaan, erillisten asiantuntijapalveluiden ja erikoisurakoitsijoiden puoleen ja teetätetään työ heillä. Rakennuttajan oma työpanos ei ole kuitenkaan kokonaan kadonnut, vaan projektin organisointi ja johtaminen vie helposti satoja työtunteja. Edellä mainittuja tehtäviä on toki vielä mahdollisuus ulkoistaa asiantuntijalle, jolloin pääsee paljon vähemmällä työllä, mutta jokainen ulkoistettu työ syö osansa rakennusbudjetista. Vaikka rakennuttajan tavoitteena olisi päästä mahdollisimman vähällä ja teettää mahdollisimman paljon ulkopuolisilla, on välttämätöntä ymmärtää projektin kokonaisuus ja erilaiset toteutusvaihtoehdot. Tällä sivustolla kerromme pientalon eli omakotitalon rakennusprojektin eri vaiheista ja siitä, mitä kaikkea niihin sisältyy.

Tavoitteena laadukas talo

Jokainen rakennuttaja lähtee projektiin sama tavoite mielessään – omannäköinen ja laadukas talo. Talon rakentaminen on taloudellisesti valtava investointi, johon on syytä perehtyä hyvin pystyäkseen tekemään oikeita valintoja projektin edetessä. Erilaiset työvaiheet eivät tule tasaisesti jonossa, vaan rakennusprojekti koostuu vaiheista, joissa tehdään monia asioita päällekkäin ja limittäin. Tarvittavan tiedon määrä on suuri, mutta asiantuntija-apua on saatavilla. Rakennuttajan tulee kuitenkin ymmärtää, millaista apua hän tarvitsee voidakseen valita oikeat asiantuntijat projektinsa tueksi. Rakennusprojektissa on lukuisia eri osapuolia, joiden tehtäviä tulee pystyä valvomaan ja ohjaamaan. Laadukkaan pientalon aikaansaamiseksi on kriittisen tärkeää saada eri osapuolet toimimaan yhteistyössä ja noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Kaikilla tulee olla yhdenmukainen käsitys rakennuttajan tavoitteista ja suunnitelmista. Rakennuttaja on lopulta aina vastuussa rakennusprojektin onnistumisesta ja siitä, että lopputulos vastaa odotuksia. Rakennuslaki edellyttää selkeästi, että rakennuttajan on huolehdittava, että rakentaminen tehdään rakennusmääräysten ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Tätä varten rakennuttajalla tulee olla tarvittava tietotaito sekä asiantunteva henkilöstö käytettävissään rakennusprojektin aikana.

Laadukkaan pientalon tunnusmerkkeinä voidaan pitää lukuisia ominaisuuksia. Talon on oltava turvallinen ja sijaita hyvällä paikalla, josta on käytännölliset yhteydet tarvittaviin palveluihin. Suunnitelmissa on otettava huomioon taloon muuttavien asukkaiden sekä nykyiset että tulevat tarpeet. Talossa tulisi olla mahdollisuus muunnella huonetiloja eri käyttötarkoituksiin. Talon ulkonäkö tulee olla ympäristöön sopiva ja estetiikaltaan rakennuttajan silmää miellyttävä. Energiataloudelliset rakenteet ja lämmitystekniset ratkaisut tulee valita pitkän tähtäimen taloudellisen käytettävyyden perusteella. Märkätilat tulee suunnitella ja rakentaa huolellisesti. Yleisissä materiaalivalinnoissa tulee korostaa turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä. Sisäilman laatu on pystyttävä pitämään hyvänä sopivan ilmastointijärjestelmän avulla. Nämä edellä mainitut lukuisat kohdat muodostavat hyvin toteutettuna laadukkaan kodin. Tällaisen laadukkaan kodin rakentaminen vaatii asioiden tarkkaa suunnittelua ja dokumentointia sopimuksiin, jotta kaikki osapuolet tietävät, mitä rakennuttaja odottaa heiltä.

Yhteenveto

Rakennuttaja voi hyvin pitkälle ulkoistaa pientalon rakentamisen tehtäviä ulkopuolisille. Ammattilaisten käytöstä huolimatta rakennuttajalle jää aina tehtäviä hoidettavaksi. Laadukkaan lopputuloksen aikaansaaminen on monien tekijöiden summa. Hyvän laadun mahdollistaa eri osapuolten yhteistyö. Ei ole riittävää vain määritellä alkuvaiheessa, mitä projektilta odotetaan lopputuloksena. Urakoitsijan on oltava mukana projektin kaikissa eri vaiheissa tekemässä päätöksiä. Rakennusurakat harvoin sujuvat täysin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Muutoksia joudutaan matkan varrella tekemään ja vain rakennusprojektin kaikkia vaiheita ymmärtävä rakennuttaja pystyy tekemään hyviä päätöksiä koko projektin ajan. Tämän sivuston artikkelien avulla saat hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea rakennuttajan tulee tietää pientalorakennusprojektin vaiheista.